APELIACINIS SKUNDAS

Kam ir kada galima skųsti apygardos administracinio teismo priimtus sprendimus?

Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimai, priimti išnagrinėjus administracines ginčo bylas, per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Apeliaciniai skundai gali būti paduodami per Šiaulių apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius;

Apeliaciniame skunde be bendrų skundams keliamų reikalavimų taip pat reikia nurodyti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas, apelianto prašymas.

Dėl teismo nutarties, priimtos dėl kokio nors procesinio veiksmo (dėl skundo priėmimo, termino neatnaujinimo, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir kt.), proceso šalys gali paduoti atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Šiaulių apygardos administracinį teismą per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo, o jei skundžiama nutartis priimta šalims nedalyvaujant — per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

Jei asmuo praleido terminą apeliaciniam ar atskirajam skundui paduoti, jis gali prašyti apeliacinio teismo praleistą terminą atnaujinti. Prašyme, kuris turi būti pridedamas prie apeliacinio ar atskirojo skundo, jis turi nurodyti termino praleidimo priežastis ir pridėti tas priežastis patvirtinančius įrodymus (pvz., dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo sirgo, buvo išvykęs ar pan.). Paduodant atskirąjį skundą žyminio mokesčio mokėti nereikia.

Bylos, kuri yra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu ( nutartimi), procesas gali būti atnaujinamas bylos šalių ar į bylos nagrinėjimą neįtrauktų asmenų, kurie mano, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) pažeidžia jų teises, prašymu. Prašymas dėl proceso atnaujinimo pateikiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Žyminio mokesčio mokėti nereikia.