SKUNDAI, PRAŠYMAI

Kaip pateikti skundą (prašymą) teismui? 

I. Kokie įstatymai nustato skundo (prašymo) padavimo tvarką?

Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui tvarką ir administracinių bylų nagrinėjimo tvarką nustato LR administracinių bylų teisenos įstatymas.

Šiaulių apygardos administraciniam teismui galima paduoti skundą (prašymą) dėl to teritorinio viešojo administravimo subjekto veiksmų (neveikimo) ar sprendimo, kurio buveinė yra Šiaulių miestas ir Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, Telšių, Mažeikių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijoje.

Šiaulių apygardos administraciniam teismui taip pat galima paduoti skundą (prašymą) dėl centrinio viešojo administravimo subjekto veiksmų (neveikimo) ar sprendimo, nesvarbu, kur yra jo buveinė.

II. Kas turi teisę paduoti skundą?

Administracinių ginčų bylose:

•   asmenys – fiziniai, juridiniai;

•   viešojo administravimo subjektai (įskaitant valstybės ir savivaldybių tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus), kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

III. Per kiek laiko galima kreiptis į teismą?

Skundas teismui paduodamas:

•   per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo ar gavimo dienos;

•   per 2 mėnesius, kai baigiasi įstatymo nustatytas terminas klausimui išspręsti ar sprendimui priimti ir subjektas vilkina atlikti tokius veiksmus;

•   jei ginčą jau nagrinėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, jos sprendimą teismui galima apskųsti per 20 dienų nuo sprendimo gavimo, jei sprendimas priimtas nebuvo — per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas.

Įstatymai gali nustatyti ir kitus skundo padavimo administraciniam teismui terminus.

Jeigu pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti, gali prašyti teismą praleistą terminą atnaujinti. Prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo jis turi nurodyti termino praleidimo priežastis ir pridėti įrodymus, patvirtinančius nurodytas priežastis. Kartu su šiuo prašymu teismui turi būti paduodamas ir skundas (prašymas).

IV. Kaip turi būti surašytas skundas (prašymas)?

Skundas (prašymas) teismui turi būti pateikiamas raštu. Jame turi būti nurodyta:

•   teismo, kuriam skundas (prašymas) turi būti paduodamas, pavadinimas;

•   pareiškėjo (asmuo, kuris paduoda skundą) vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), gyvenamoji vieta (buveinė);

•   atsakovas — tarnautojo, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, asmens kodas (jei žinomas), pareigos arba institucijos pavadinimas, buveinė;

•   trečiojo suinteresuoto asmens (to, kurio teisėms ar pareigoms teismo sprendimas gali turėti įtakos) vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (jei žinomas), gyvenamoji vieta (buveinė);

•   konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas (sprendimas), jo įvykdymo (priėmimo) data;

•   aplinkybės, dėl kurių, pareiškėjo manymu, atsakovo veiksmas (neveikimas) ar sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas, ir tai patvirtinantys įrodymai (dokumentai);

•   suformuluotas konkretus reikalavimas, kokį sprendimą prašo teismo priimti;

•   pridedamų dokumentų sąrašas;

•   skundo (prašymo) surašymo vieta ir data.

Skundą (prašymą) turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas. Jei skundą (prašymą) pasirašo atstovas, prie skundo (prašymo) turi būti pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atstovaujamojo vardu pasirašyti ir paduoti skundą (prašymą) teismui.

Prie skundo (prašymo) pareiškėjas turi pridėti skundžiamą aktą (sprendimą), taip pat dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais pareiškėjas įrodinėja savo reikalavimo pagrįstumą.

Skundo (prašymo) su priedais egzempliorių (kopijų) turi būti pateikiama tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienam atsakovui, trečiajam asmeniui (jei toks yra) ir dar liktų egzempliorius teismui.

* Pastaba: su skundais  į teismą kreipiasi privatūs asmenys; su prašymais į teismą kreipiasi valstybės ir savivaldos institucijos, jų atstovai ir tarnautojai.

** Pastaba: jei prašoma naikinti kelis sprendimus — nurodomi visi sprendimai, kuriuos prašoma panaikinti; jei siekiama įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus ar pašalinti pažeidimus — nurodoma tai, ko pareiškėjas reikalauja.